top of page

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

[az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) 20. § rendelkezései szerint]

 

A jelen tájékoztató kiterjed az adatkezelésünkkel érintett valamennyi természetes személyre, így különösen az általunk szervezett programokban, táborokban résztvevőkre, illetve kiskorú résztvevő esetén résztvevő szüleire.

 

Az adatszolgáltatás önkéntes. Ön a regisztráció beküldésekor megadja a hozzájárulását az adatkezeléshez.

 

Adatkezelő: Tű Fokán Művészeti Alapítvány (székhely: Budapest, 1131 Násznagy u. 26.B)

 

Adatvédelmi felelős: Hajnóczy Csaba (levelezési címe: Budapest, 1131 Násznagy u. 26.B; tel: +36 20 5889892; emailcím: hajnoczy.zene@gmail.com)

 

Az adatokat más adatkezelőnek, adatfeldolgozónak nem adjuk tovább.

 

Az adatkezelés célja és időtartama:

A jelentkezési lapon megadott személyes adatokat az általunk szervezett programok, táborok szervezése és lebonyolítása érdekében megőrizzük:

  • a jelentkezéskor megadott számlázási adatokat a számviteli bizonylatok megőrzése céljából a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben meghatározottak szerint 8 évig;

  • a jelentkezési lapot a jelentkezés megtörténtének alátámasztására a Ptk. 6:22. §-ában szabályozott 5 éves elévülési ideig;

  • az általunk szervezett programban, táborban résztvevő (kiskorú résztvevő esetén ideértve a szülőt is) nevét és e-mail címét a Tű Fokán táborok népszerűsítésének céljára, piackutatási és közvetlen üzletszerzés céljából az első adatfelvételtől számított 5 évig vagy amíg ezen adatainak törlését Ön mint érintett nem kéri.

 

Az adatkezelés jogalapja: az Ön mint érintett önkéntes hozzájárulása, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény.

 

Jogorvoslati lehetőség:

Adatainak törlését, helyesbítését, valamint zárolását az adatvédelmi felelős fent megadott elérhetőségein, írásban kérheti.

 

Adatkezelésünkről, illetve fenti jogainak gyakorlásával kapcsolatban szintén a fenti elérhetőségeken kérhet tájékoztatást.

 

A személyes adatainak kezelésével kapcsolatban vélt jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez fordulhat vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C).

 

 

A jelen tájékoztatóban nem érintett kérdésekben az Infotv. rendelkezései irányadók.

bottom of page